video

Tin Tức Chi tiết

Vài tai nạn xảy ra khi làm việc với Oxy

Ngày Đăng : 22/03/2016 - 11:09 PM

MỘT VÀI TAI NẠN KHI LÀM VIỆC VỚI OXYGEN

 

Van an toaøn cung caáp khí OÂ-xy bò dính daàu môû trong quaù trình söûa chöõa, khi van an toaøn ñöôïc kieåm tra vôùi aùp löïc khí OÂ-xy thì daàu môû baét löûa, vaø ngöôøi vaän haønh bò thöông naëng.

Moät coâng nhaân muoán kieåm tra aùp suaát chai OÂ-xy, anh ta söû duïng ñoàng hoà aùp löïc coù chöùa glycerin, khoâng phuø hôïp vôùi OÂ-xy, khi môû van ñoàng hoà aùp löïc noå, keát quaû laø anh ta bò muø.

Moät ngöôøi thôï raép raùp khoâng coù baêng keo teflon ñeå noái van ñieàu aùp, khi ñeán nôi mình söûa chöõa, anh ta duøng daây ñeäm cao su töø ruoät xe noái van ñieàu aùp ñeán van chai khí. Do daây cao su khoâng phuø hôïp vôùi OÂ-xy neân khi anh ta môû bình khí moät tia löûa phaùt sinh laøm chaùy phaàn vai vaø caùnh tay cuûa anh ta.

Moät ngöôøi coâng nhaân ñang haøn ôû beân ngoaøi ñöôøng oáng daãn OÂ-xy, tröôùc khi laøm vieäc anh ta ñaõ coâ laäp ñöôøng oáng  baèng caùch ñoùng van, laøm saïch ñöôøng oáng vaø kieåm tra khoâng khí. Thình lình anh ta bò nhaän chìm trong ñaùm chaùy vaø cheát, sau ñoù ngöôøi ta tìm van bò roø ræ vaø OÂ-xy ñaõ ñi ra ñöôøng oáng.

ÔÛ moät nhaø maùy, van treân ñöôøng oáng OÂ-xy daãn ñeán moät phaân xöôûng ñaõ ñeå môû, quaàn aùo cuûa moät ngöôøi bò baét löûa khi tieáp xuùc vôùi tia löûa haøn ñieän. Anh ta chaïy ra ngoaøi laên treân baõi coû nhöng anh ta bò chaùy nghieâm troïng coøn nhieàu ngöôøi tham gia giuùp ñôõ anh ta thì bò thöông nheï.

Moät coâng nhaân coá thay ñoåi moät oáng thoåi gioù baèng caùch keïp chaët oáng daãn OÂ-xy. OÂ-xy roø ræ gaây chaùy laøm ngöôøi coâng nhaân bò phoûng nghieâm troïng.

Moät nhoùm coâng nhaân laøm vieäc treân maùi nhaø cuûa nhaø maùy OÂ-xy gaàn nôi coù oáng xaû khí OÂ-xy ñang hoaït ñoäng. Moät anh baét ñaàu huùt thuoác, quaàn aùo anh ta bò baét löûa vaø anh ta bò cheát chaùy.

Moät coâng nhaân phaûi maøi moät mieáng treân ñöôøng raây cuûa saøn thao taùc cuûa coät taùch khí. Coâng nhaân laøm vieäc ñaõ ñöôïc höôùng daãn vaø thaûo luaän veà an toaøn lao ñoäng. Nhieät ñoä xung quanh thaáp, trong khi ñang chôø moät ngöôøi ñoàng nghieäp, anh ta nghieân ngöôøi vaø ngoài moät phaàn treân doøng OÂ-xy roø ræ töø van ñeå söôûi aám. Sau ñoù anh ta baét ñaàu maøi, moät tia löûa bao truøm toaøn boä quaàn aùo anh ta, anh ta ñöôïc ñöa ñeán beänh vieän, toaøn boä cô theå bò thöông ôû möùc ñoä 2 ñeán 3, keát quaû laø anh ta phaûi naèm vieän moät vaøi thaùng ñeå chöõa trò.

Khi söû duïng OÂ-xy cho moät nhaø maùy luyeän theùp, ngöôøi vaän haønh thaáy raèng nôi noái giöõa oáng vaø voøi oáng ñang bò roø ræ, nhöng anh ta khoâng quan taâm ñeán ñieàu ñoù bôûi vì phaàn khí thoaùt ra ñoù ñaõ laøm maùt phaàn buïng cuûa anh ta. Moät tia löûa töø kim loaïi noùng ñaõ höôùng veà phía anh ta, vaø ñoát chaùy quaàn aùo ngay phaàn buïng ñaày OÂ-xy treân ngöôøi anh ta, keát quaû laø anh ta bò phoûng nghieâm troïng .

Moät maùy khoan duøng naêng löôïng khí ñöôïc keát noái ñeán oáng  daãn OÂ-xy, sau vaøi giôø khoâng khí nôi laøm vieäc giaøu OÂ-xy ñeán noåi khi ngöôøi coâng nhaân baät hoät queït, tia löûa böøng leân chaùy toaøn boä quaàn aùo anh ta, keát quaû laø boán ngöôøi cheát vaø naêm ngöôøi bò thöông.

Moät ngöôøi thôï haøn ñang laøm vieäc trong xe boàn, sau moät thôøi gian anh ta ngöøng laïi ñeå thay ñoåi khoâng khí trong boàn baèng caùch cung caáp OÂ-xy vaøo, khi quay trôû laïi ñeå haøn moät tia löûa phaùt chaùy, chaùy quaàn aùo cuûa anh ta, anh ta khoâng thoaùt khoûi ñaùm chaùy vaø cheát.

Moät thôï saét ñaõ coá gaéng söûa chöõa xe hôi cuûa anh ta, noù bò ngheït oáng nhieân lieäu, anh ta duøng OÂ-xy ñeå laøm thoâng lôùp ngheït ñoù, vaø sau ñoù boàn chöùa nhieân lieäu ñaõ noå  gieát cheát anh ta.

Coù moät vaøi thoâng tin raèng, moät ngöôøi ñaøn oâng ñaõ chìm trong löûa khi anh ta ñi vaøo ñaùm maây OÂ-xy töø nôi OÂ-xy bò ñoå traøn ra khi anh ta huùt thuoác.

Moät ngöôøi ñaõ maëc ñaày ñuû ñoà baûo hoä lao ñoäng khi ñang laøm vieäc trong moâi tröôøng ñaày OÂ-xy, sau ñoù anh ta ñeán khu vöïc huùt thuoác ngay laäp töùc baät queït,  taát nhieân laø quaàn aùo anh ta boác löûa.

Nhieàu söï vieäc xaûy ra ñöôïc keå laïi cuûa moät vaøi beänh nhaân trong beänh vieän, quaàn aùo vaø göôøng cuûa hoï chìm trong löûa do huùt thuoác hoaëc laøm phaùt ra tia löûa trong khi ñang tieáp nhaän nguoàn OÂ-xy ñeå chöõa trò.

Nhieàu tröôøng hôïp töû vong ñöôïc thuaät laïi trong phoøng ñieàu trò boäi aùp, do huùt thuoác hoaëc taïo ra tia löûa tónh ñieän trong ñieàu kieän giaøu OÂ-xy. Trong moät tröôøng hôïp coù 10 ngöôøi cheát khi löûa phaùt leân nguyeân nhaân bôûi söû duïng maùy söôûi aám tay di ñoäng.

Các tin khác

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo