video

Tin Tức Chi tiết

Những việc nên làm - không nên làm đối với chai chứa khí

Ngày Đăng : 05/02/2017 - 4:14 PM

NHÖÕNG VIEÄC NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN LAØM ÑOÁI VÔÙI CHAI CHÖÙA KHÍ

 

Caùc loaïi khí neùn haàu nhö khoâng theå thieáu trong neàn coâng nghieäp hieän ñaïi. Nhöõng khí naøy thöôøng ñöôïc chöùa trong nhöõng chai vôùi nhieàu kích thöôùc vaø hình daïng khaùc nhau. Vieäc duøng sai loaïi khí vaø vaän haønh chai chöùa khí khoâng ñuùng daãn ñeán nhöõng moái nguy hieåm lôùn.

Nhöõng ruûi ro xuaát phaùt töø vieäc duøng sai loaïi khí vaø vaän haønh khoâng ñuùng chai chöùa khí haàu heát laø söï thieáu hieåu bieát vaø söï caåu thaû. Döôùi ñaây laø nhöõng lôøi khuyeân theo hình thöùc “Neân laøm” vaø “Khoâng neân laøm” veà an toaøn cho vieäc söû duïng caùc chai chöùa khí.

 

NEÂN LAØM

KHOÂNG NEÂN LAØM

1. Giao / Nhaän

 

 • Kieåm tra söï phuø hôïp cuûa chai khí theo tieâu chuaån hoaëc maõ maøu.
 • Khoâng bao giôø giao hoaëc nhaän chai khí khi chöa nhaän daïng ñöôïc khí chöùa beân trong.
 • Khoâng giao/nhaän chai khí neáu khoâng coù naép baûo veä van.

2. Boác dôõ

 

 • Dôõ chai khí tröïc tieáp treân baøn naâng baèng caùch laên chai qua taám ñeäm xô khi coù theå.
 • Khoâng thaû hoaëc laøm rôi chai khí töø treân cao.
 • Phaûi ñaûm baûo chai döôùi taám ñeäm ñöôïc laên ñi tröôùc khi chai keá tieáp ñöôïc boû xuoáng.
 • Khoâng duøng cô caáu naâng baèng töø tính cho vieäc boác dôõ chai khí.
 • Chæ duøng daây quaøng baèng sôïi ñaõ ñöôïc xöû lyù thích hôïp ñeå keùo caùc chai khí töøng chai moät.
 • Khoâng duøng daây xích ñeå keùo chai.
 • Duøng thuøng naâng coù thieát keá thích hôïp vôùi cô caáu giaûm xoùc neáu naâng nhieàu chai khí baèng caàn caåu.
 • Khoâng laên chai treân maët ñaát qua quaõng ñöôøng daøi.
 • Duøng xe ñaåy tay thích hôïp vôùi daây xích hoaëc daây ñai ñeå vaän chuyeån chai khí trong khu vöïc nhaø maùy.
 • Khoâng bao giôø keùo leâ chai khí.

3. Toàn tröõ

 

 • Toàn tröõ chai khí ôû nôi thoâng thoaùng, traùnh ñöôïc naéng, möa, tuyeát, vaø aùnh saùng maët trôøi, caùch xa nhöõng vaät chaát aên moøn hoaëc deã chaùy.
 • Khoâng ñeå chai khí döïa vaøo töôøng hoaëc gheá daøi khoâng chaéc chaén.
 • Ñeå chai roãng taùch rieâng bieät vôùi chai ñaày.
 • Khoâng ñeå chai trong khu vöïc caáp khí hoaëc nôi toàn tröõ daàu môõ, a-xít vaù caùc chaát loûng aên moøn.
 • Duøng caùc thoâng baùo “Chai ñaày” vaø “Chai roãng” cho moãi nhoùm chai töông öùng.
 • Khoâng duøng vaûi nhöïa hoaëc caùc loaïi taám phuû khaùc tieáp xuùc tröïc tieáp leân chai ñeå che naéng cho chai.
 • Coá ñònh chai khí baèng caùc giaù ñôõ thích hp.
 • Khoâng ñeå chai treân neàn ñaát aåm öôùt. Duøng taám loùt aåm thích hôïp.
 • Duøng caùc thanh chaën hoaëc neâm chaën ôû moãi ñaàu cuûa choàng chai ñeå traùnh caùc chai bò laên theo chieàu ngang.
 • Khoâng löu tröõ trong kho nhöõng chai khoâng roõ nguoàn goác.
 • Ñeå caùc chai kích thöôùc lôùn döôùi ñaùy neáu ñaët naèm choàng caùc chai khí naèm ngang.
 • Khoâng ñeå chai ôû gaàn cöûa hoaëc haønh lang.
 • Ñeå caùc chai traùnh xa caùc nguoàn nhieät nhö loø nung, noài hôi, thieát bò saáy …
 • Khoâng toàn tröõ  hoaëc söû duïng chai khí daïng loûng ôû vò trí naèm ngang.
 • Ñeå caùc chai khí deã chaùy rieâng bieät vôùi caùc chai khí khaùc ôû nôi thoâng thoaùng vaø cao hôn maët ñaát.
 • Khoâng ñaët chai ôû loái thoaùt khaån caáp hoaëc nôi khoù laáy.

4. Vaän chuyeån

 

 • Vaän chuyeån chai phaûi coù naép ñaäy.
 • Khoâng ñeå chai bò xoùc hoaëc hö hoûng trong khi vaän chuyeån.
 • Giöõ chaët chai khí traùnh bò rôi khoûi xe.

   

5. Thao taùc

 

 • Ñaûm baûo raèng saïn, chaát dô hoaëc daàu khoâng ñi vaøo boä van ñieàu aùp.
 • Khoâng duøng chai nhö laø con laên, giaù ñôõ hoaëc goái ñôõ.
 • Mang giaøy baûo hoä khi thao taùc chai.
 • Khoâng ñeå chai tieáp xuùc vôùi caùc duïng cuï ñieän hoaëc daây ñieän ñang coù ñieän.
 • Traùnh nhöõng taùc ñoäng cô hoïc laøm chai hö hoûng (Caán, nöùt, … ).
 • Khoâng boâi trôn van chai khí hoaëc thao taùc vôùi chai hay van baèng tay coù dính daàu hoaëc gieû lau coù daàu.
 • Khoâng toàn tröõ soá löôïng chai quaù möùc caàn thieát trong khu vöïc laøm vieäc hoaëc toøa nhaø ñoâng ngöôøi.
 • Khoâng taêng löïc môû cuûa khoùa hoaëc côø leâ.
 • Tröôùc khi cho pheùp ai thao taùc vôùi nhöõng chai khí ñoäc hoaëc khí kích thích nhö NH3, Cl2 … phaûi ñaûm baûo raèng ngöôøi ñoù ñaõ ñöôïc huaán luyeän, ñöôïc cung caáp thoâng tin ñaày ñuû vaø ñöôïc caáp caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng theo yeâu caàu.
 • Ñöøng coá gaéng ly khí töø chai bò hoûng ti van.

 

 • Khoâng ñaäp maïnh hoaëc laøm rôi chai.

 

 • Khoâng caåu chai ngöôïc ñaàu xuoáng.

 

 • Khoâng ñöôïc thao taùc vaøo caùc thieát bò an toaøn.

6. Vaän haønh / Söû duïng

 

 • Chæ söû duïng van theo tieâu chuaån.
 • Khoâng duøng caùc ñaàu chuyeån ñoåi cho van.
 • Chæ duøng khoùa tieâu chuaån ñeå môû van vaø phaûi ñaûm baûo raèng khoâng dính daàu môõ.
 • Khoâng môû van voäi vaøng.
 • Hieåu roõ kieán thöùc cô baûn veà khí tröôùc khi vaän haønh.
 • Khoâng söû duïng chai khí hoaëc thieát bò roø ræ.
 • Ñoïc kyõ nhaõn vaø höôùng daãn söû duïng tröôùc khi duøng.
 • Khoâng söû duïng nhöõng duïng cuï hö hoûng ñeå môû van hoaëc sieát chaëc quaù möùc caùc ñaàu noái.
 • Chæ noái vôùi thieát bò döï ñònh cho muïc ñích cuï theå.
 • Khoâng duøng khí OÂ-xy thay cho khoâng khí neùn hoaëc moät soá loaïi khí khaùc.
 • Gi caùc ñaàu noái saïch vaø ngaên naép. Kieåm tra roø ræ ôû oáng, van, van ñieàu aùp… sau caùc kyø nghæ thoâng thöôøng.
 • Khoâng ñöôïc huùt thuoác ôû nôi toàn tröõ hoaëc söû duïng khí deã chaùy.
 • Baûo veä chai traùnh bò nhieãm baån töø thieát bò khaùc coù aùp löïc, bôûi vì doøng khí hoaëc loûng chaïy ngöôïc vaøo coù theå daãn ñeán nhöõng tai naïn nghieâm troïng. Söû duïng ñuùng van moät chieàu, caùc boá trí ñoùng vaø xaû hoaëc töông töï.
 • Khoâng thaùo khoùa môû van khi chai khí ñang ñöôïc söû duïng.
 • Duøng boä choáng chaùy ngöôïc treân ñöôøng khí deã chaùy ôû nôi ñöôïc duøng vôùi khoâng khí hoaëc OÂ-xy.
 • Khoâng ñeå van chai môû khi khoâng söû duïng khí.
 • Bình chöõa chaùy vaø bao tay choáng nhieät phaûi coù saün khi söû duïng khí vôùi thieát bò haøn.
 • Khoâng ñeå chai khí hoaëc keát noái vôùi thieát bò trong khoâng gian kín khi khoâng söû duïng, ngay caû trong khi nghæ giaûi lao.

 

 • Khoâng söû duïng khí A-xeâ-ty-len neáu khoâng giaûm aùp ñuùng yeâu caàu.

7. Tröôøng hôïp coù chaùy

 

 • Ngöng nguoàn khí deã chaùy trong khu vöïc chaùy.
 • Khoâng hoaûng loaïn vaø boû chaïy khi tröôøng hôïp khaån caáp ñöôïc thoâng baùo.
 • Ñoùng van vôùi gaêng tay baûo veä vaø ñem chai khí ra khoûi ñaùm chaùy.

 

 • Ñaët chai khí vaøo doøng soâng, keânh raïch hoaëc nôi töông töï ñeå laøm maùt chai hoaëc laøm maùt baèng tia nöôùc neáu chai bò noùng hôn.

 

Các tin khác

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo